Skip to content

A Crystal-Mezőtúr Kft. által gyártott és forgalmazott gépek értékesítése kapcsán.

 1. Érvényesség
  1.1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek minden megkötött értékesítési üzletre és szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra is vonatkoznak. Ettől eltérni, csak a Szállító képviselőjének írásos nyilatkozatával lehet.
  1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy az Crystal-Mezőtúr Kft. mezőgazdasági gépek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A Crystal-Mezőtúr Kft. az általa gyártott és forgalmazott gépek értékesítése kapcsán kerül Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és eszerint járnak el.
  Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen vagy más írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.
  Vevő az adott jogügylet kapcsán készült szállítási megállapodásban szereplő gépet az
  Crystal-Mezőtúr Kft. -től megvásárolja, a Crystal-Mezőtúr Kft. pedig ezen gépet a Vevő részére eladja. Felek között az adásvételi jogügylet csak írásban jöhet létre.
 2. Együttműködés a felek között
  2.1. A Crystal-Mezőtúr Kft. a Vevőnek a gép átadását követően a rendelkezésére bocsátja annak műszaki leírását, üzemeltetési és karbantarási utasítását. A Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért az Crystal-Mezőtúr Kft.-t semminemű felelősség nem terheli.
  2.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.
 3. Szállítási feltételek
  3.1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját felek a közöttük létrejött szállítási megállapodásban rögzítik.
  3.2. A Vevő a megvásárolt gépet az Crystal-Mezőtúr Kft. telephelyén H -5400 Mezőtúr Vásár út 35 szám alatt veszi át. A kárveszélyviselés minden esetben az átadás helyén száll át a Vevőre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének helye is. Egyedi megállapodás alapján a megrendelt gépet az Crystal-Mezőtúr Kft. a Vevő költségén az általa megjelölt helyre szállítja, ahol is a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gép szállítóeszközről történő lerakodásáról.
  3.3. A szállítási határidőnek a gyártó késedelméből történő esetleges meghosszabbodásáért a Crystal-Mezőtúr Kft. felelőséget nem vállal. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelméből eredő esetleges kárát a Crystal-Mezőtúr Kft. nem köteles megtéríteni.
  3.4. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított hat napon belül haladéktalanul köteles a Crystal-Mezőtúr Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért a Crystal-Mezőtúr Kft.felelősséget nem vállal.
  3.5. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.
  3.6. A Crystal-Mezőtúr Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a magyar kereskedelmi jogszabályokat.
 4. Árak és elszámolás
  4.1. Fizetés és egyéb megállapodás hiányában, az áru átvételekor készpénzben, vagy előre utalással történik. A termék kiszállítása, elszállítása csak a vételár teljes kiegyenlítése után történhet.
  4.2. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép vételárát a szállítási megállapodásban, illetve az adásvételi szerződésben rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR) kötik, a vételárat bruttó (nettó ár+Áfa) összegben határozzák meg. Minden esetben szükséges a Vevőnek előleget fizetni, melynek mértékét valamint a fizetési feltételeket a felek a szállítási megállapodásban illetve az adásvételi szerződésben rögzítik.
  4.3. Amennyiben Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, illetve fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a Takarék Banknál érvényes kedvezményes deviza eladási árfolyamot fogadják el és a számlaárat külön adásvételi szerződésben rögzítik.
  4.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételár előleg fizetése után a teljesítés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből a Crystal-Mezőtúr Kft. az előleg teljes összegének 10%-át kitevő összeget kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt felek a jogügylet meghiúsulása kapcsán az Crystal-Mezőtúr Kft.-t ért károk átalányának tekintik.
  4.5. Az előleg befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az Crystal-Mezőtúr Kft. a jogügylettől elállhat.
  4.6. A vételár tartalmazza a vám, az illetékek és az ÁFA összegét, melyet az Crystal-Mezőtúr Kft. a számlákon részletezve feltüntet. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzésnek, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és a Crystal-Mezőtúr Kft. áregyeztetésének az eredménye. Ugyanazon típusú gép jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét vevő tudomásul veszi.
  4.7. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg.
  4.8. A Crystal-Mezőtúr Kft, a gép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére.
  4.9. Az értékesített gép vonatkozásában a tulajdonjogát a Crystal-Mezőtúr Kft. a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően, külön nyilatkozat alapján száll át a Vevőre.
 5. Garancia, szavatosság
  5.1. A Crystal-Mezőtúr Kft. jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új gép szerviz füzete tartalmazza, továbbá az új gép üzemeltetési és karbantartási utasítása. Vevő e vonatkozásban a szerződési feltételeket megismerte és ennek tudatában szerződik.
  5.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó garanciális kötelezettsége esetén, a Crystal-Mezőtúr Kft a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító a Crystal-Mezőtúr Kft. felé teljesít.
 6. Egyéb rendelkezések
  6.1. A Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait a Crystal-Mezőtúr Kft. nyilvántartásában feldolgozza, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.
  6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Crystal-Mezőtúr Kft. az általa értékesített és/vagy szervizelt gépeken logo-ját matricával elhelyezi.
  6.3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.
  6.4. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
  6.5. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a Mezőtúri Városi Bíróság, illetve a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Bíróság alkalmazását kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
  Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Hatályos: 2014. január 01 napjától

Back To Top